Theologie

In deze categorie vindt u een breed scala theologische boeken. Denk bijvoorbeeld aan meditatieve uitgaven, catechismusverklaringen maar ook boeken voor Bijbelstudie, een dagboek voor uw stille tijd over geloofstoerusting of pastorale vragen.

View:24/48/All/

Toont alle 14 resultaten

 • 9.95

  Over het geloof worden veel dwalingen verkondigd. Ook wordt het vaak voorgesteld op een manier die een zoeker niet verder helpt. Voor C.H. Spurgeon was dit de reden om het boekje Een waar geloof. Wat het is en waar het toe leidt te schrijven. Hierin geeft hij een heldere uiteenzetting van wat het geloof is en wat het betekent in Christus gerechtvaardigd te zijn.

   

  ? Inkijkexemplaar

  C.H. Spurgeon | Een waar geloof

  C.H. Spurgeon | Een waar geloof

  9.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 15.95

  Corona is voor velen vooral een groot praktisch probleem, waarvoor praktische oplossingen nodig zijn. Maar is dat niet een te beperkte zienswijze? De Bijbel roept ons op om na te denken over Gods hand en stem in deze ziekte. Er is méér aan de hand dan alleen corona. De wereld en de media zijn zó vol van menselijke maatregelen, dat Gods roepstem dreigt te versmoren. In plaats van dat we meer gericht worden op de dingen van de hemel, dreigen we juist meer gebonden te worden aan de dingen van de aarde. Daarom is het belangrijk om corona en alles daar omheen te bezien in het licht van de Bijbel. Ter ontmaskering, Ter aansporing, Ter bemoediging. Als we dit nalaten, zullen de schadelijke gevolgen persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk groot zijn. Maar als we – gedrongen door de omstandigheden en geleid door Gods Geest – leven bij Gods Woord, dan zal deze tijd voor ons tot zegen zijn. Gods Koninkrijk zal komen.

   

  ? Inkijkexemplaar

  Klik hier voor een interview met de auteur. 

  Ds. M. van Reenen | Méér dan corona

  Ds. M. van Reenen | Méér dan corona

  15.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 49.95

  De hervormde predikant Leendert Kievit (1918-1990), achtereenvolgens predikant in Schoonrewoerd, Putten, Woerden, opnieuw Putten, Leiden en Gouda, was een bekend predikant in hervormd-gereformeerde kring. Eerbied voor de Schrift en gerichtheid op het hart van mensen was kenmerkend voor de arbeid van ds. Kievit in kerk en theologie. In zijn preken en meditaties ligt het hart van zijn levenswerk. Wanneer hij in zijn prediking Christus ter sprake bracht in kruis en opstanding was hij hooggestemd en ging hij op verhoogde toon spreken. Daarvan legt de geestelijke nalatenschap van deze verbi divini minister in alle opzichten getuigenis af. De rijke inhoud wordt ondersteund door een stijl van verwoording die ook vandaag nog zeggingskracht heeft. In dit Verzameld Werk is bijeengebracht wat eerder in druk is verschenen en door hemzelf is geautoriseerd. Deze editie is bezorgd en ingeleid door dr. ir. J. van der Graaf en ds. H. Westerhout met medewerking van prof. dr. W. Balke en dr. M. Verduin.

  Ds. L. Kievit | Op verhoogde toon

  Ds. L. Kievit | Op verhoogde toon

  49.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 12.95

  Wie kan de diepte peilen van de woorden die Christus aan het kruis op Golgotha sprak? Woorden tot de kruisigers, tot de moordenaar naast Hem, tot Zijn Vader, tot Johannes en Zijn moeder. Woorden waarin zijn onpeilbaar diep lijden doorklinkt, maar ook de overwinningsroep: Het is volbracht! In deze overdenkingen geeft ds. I. Kievit op schriftuurlijk-bevindelijke wijze een uitgebreide verklaring van de woorden van de Middelaar. Centraal in deze overdenkingen staat het Borgwerk van de Middelaar en de toepassing daarvan in het zondaarshart.

  Ds. I. Kievit De zeven kruiswoorden

  Ds. I. Kievit | De zeven kruiswoorden

  12.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 12.95

  Dementie is een nare hersenziekte; het schrikbeeld van veel ouderen. Je ziet leeftijdsgenoten fysiek en psychisch aftakelen, angstig en achterdochtig worden. Dementie zet je wereld onomkeerbaar op zijn kop. Ontheemding, vervreemding, ontwrichting treden op. Hoe verder als dementie je leven binnenkomt? Als de diagnose gesteld en het bange vermoeden bevestigd wordt? In dit boekje reikt de auteur praktische tips en handvatten aan voor de direct betrokkene en voor diens omgeving. Vanuit de geopende Bijbel worden perspectief, troost en bemoediging geboden.

  Ds. J. Belder Omgaan met dementie

  Ds. J. Belder | Omgaan met dementie

  12.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 9.95

  ‘Heere, leg mij de woorden in mijn mond. Kies de wapens uit. En als ik mijn hand in de tas steek en een steen daaruit haal om te slingeren, bestuurt U dan mijn hand en geef, dat de steen in het hart van een zondaar zinkt. Om Jezus wil, Amen!’ Jaren geleden schreef de Engelse dominee, Joseph Alleine, een heel bekend boek. De titel van dat boek luidde: ‘Alarm aan de onbekeerden!’ Dit boek behoorde tot het meest gelezen boek in Engeland en het is voor veel mensen tot zegen geweest. Het oude, bekende boek van ds. Joseph Alleine is voor jou hertaald. Waarom? Omdat jij dit moet lezen! In dit boek is zoveel als mogelijk geprobeerd de boodschap van ds. Alleine over te brengen in jouw taal. De ernst en de liefde van ds. Alleine is voelbaar als hij je, met alles wat in hem is, toeroept om je tot de Heere te bekeren!

  J. Kriekaard | Alarm!

  J. Kriekaard | Alarm!

  9.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 15.95

  Deze bundel bevat 52 meditaties. Uit de titel spreekt de wens van beide schrijvers om het Woord van hun Zender na te spreken. De kern van de boodschap is: voor verloren zondaren is behoudenis te vinden in het bloed van Jezus Christus. In de meditaties klinkt duidelijk de oproep door om de Heere te zoeken. Ook is er onderwijs in te vinden omtrent de leidingen die de Heere met Zijn kinderen houdt. De meditaties zijn zeer geschikt voor persoonlijk gebruik. Ze kunnen ook gebruikt worden bij de weekopening of -sluiting. De twee predikanten zijn broers van elkaar.

  Ds. J. Karels en Ds. W.J. Karels | Naar Uw getuigenis

  Ds. J. Karels en Ds. W.J. Karels | Naar Uw getuigenis

  15.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 14.95

  Deze bundel bevat 52 meditaties. De titel is ontleend aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Alleen het huis van de wijze bouwer bleef staan ‘want het was op de steenrots gegrond’. De auteur heeft geen andere begeerte dan te verdiepen en te bouwen op de Steenrots Christus. In de meditaties klinkt duidelijk de oproep door om de Heere te zoeken. Ook is er onderwijs in te vinden omtrent de leidingen die de Heere met Zijn kinderen houdt.
  Bij de samenstelling is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties zijn bijzonder geschikt om gelezen te worden bij een weekopening of –sluiting. Speciaal voor de uitdeling aan ouderen is een groter lettertype gebruikt.

  Ds. A. Schot | Op de Steenrots gegrond (52 meditaties)

  Ds. A. Schot | Op de Steenrots gegrond (52 meditaties)

  14.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 59.95

  Verklaring van de Heidelbergse Catechismus

   

  Aan de hand van de Heidelbergse Catechismus behandelt ds. A. Schot de drie stukken die nodig zijn te weten om zalig te leven en te sterven. De vragen en antwoorden worden niet alleen nauwkeurig uitgelegd maar ook praktisch toegepast. Zodat iedere hoorder zich hieraan kan toetsen. Daarbij worden actuele vragen niet uit de weg gegaan. Tegelijk blijkt uit de preken dat de boodschap van de Heidelbergse Catechismus niet tijdgebonden is. Deze preken zijn zeer geschikt voor leesdiensten en voor persoonlijk gebruik. Bij elke preek zijn vragen over de Heidelbergse Catchismus toegevoegd die gebruikt kunnen worden voor het gesprek over de preek in het gezin.

  Ds. A. Schot | De drie stukken (toegelicht en toegepast) Catechismus

  Ds. A. Schot | De drie stukken (toegelicht en toegepast) Catechismus

  59.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 9.95

  22 Bijbelstudies over Samuël

   

  Samuël is een kind van het gebed. In de moeilijke tijd van de richteren heeft de Heere hem geroepen. Door zijn dienst heeft Israël koningschap ontvangen. Saul en David zijn door hem gezalfd. Samuël was ook belangrijk voor het profetenambt. Paulus noemt nadrukkelijk ‘Samuël de profeet’ (Hand. 13:20). Als opvolger van Eli is hij de laatste richter van Israël. In de heilsgeschiedenis neemt hij een grote plaats in. Zijn persoon is ook een type van de Heere Jezus Christus.

  Vanuit het leven van Samuël kunnen er lijnen worden getrokken naar het Evangelie en naar de levenspraktijk van alle dag. Hij behoort tot de grote ‘wolk der getuigen’.

  Deze Bijbelstudies zijn geschikt voor persoonlijk gebruik én voor Bijbelstudiegroepen. Ook voor jongeren!

  Ds. W. Visscher | Gebeden (Bijbelstudies over Samuël)

  Ds. W. Visscher | Gebeden (Bijbelstudies over Samuël)

  9.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 9.95

  De Bijbel is het boek van Gods Raad. We lezen hoe de Heere Zijn belofte geeft in een verloren wereld. Het Vrouwenzaad zal de kop van satan vermorzelen. Dit is in Christus werkelijkheid geworden. In de geschiedenis heeft God Zijn heilsbelofte vervuld. Abraham, Izak en Jakob zijn dragers geweest van Gods belofte van heil. Het leven van deze mensen heeft dus grote betekenis. In deze Bijbelstudies staan we stil bij het leven van Jakob in het licht van Gods belofte. Keer op keer blijkt dat God door de onmogelijkheid heen Zijn belofte vervult. De weg die God houdt met Jakob is ook voor het geestelijke leven van groot belang. Door het geloof heeft Jakob geleefd en overwonnen. De werkzaamheden van het ware geloof, dat zich altijd richt op de Christus der Schriften, komen ook in het leven van Jakob naar voren. Er liggen lessen in voor de gelovigen vandaag.

  Deze Bijbelstudies (met vragen en citaten van Calvijn) zijn geschikt voor persoonlijk gebruik én voor Bijbelstudiegroepen.

  Ds. W. Visscher | Liefgehad (Bijbelstudies over Jakob)

  Ds. W. Visscher | Liefgehad (Bijbelstudies over Jakob)

  9.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 12.95

  Het Heilig Avondmaal is een groot geschenk van de Heere Jezus. Het is een maaltijd ter gedachtenis aan Hem en Gods kinderen mogen troost ontvangen door dit sacrament. Misschien zegt het jou niet zoveel omdat het Heilig Avondmaal alleen gehouden wordt voor Gods kinderen. Als het avondmaalsformulier gelezen wordt, moet je moeite doen om te luisteren. Misschien ligt het bij jou wel anders en verlang je er juist naar om deel te mogen nemen. Dit boekje is geschreven voor jullie allebei. Want het Heilig Avondmaal heeft ons allemaal wat te zeggen. Het avondmaalsformulier is een rijke gids: het wijst je de weg naar een goede voorbereiding. Want de Heere verlangt ernaar om Zijn kinderen aan Zijn tafel te zien komen, om te gedenken dat Christus gestorven is tot een volkomen verzoening van al hun zonden. Door biddend deze overdenkingen te lezen, zal het avondmaalsformulier meer waarde voor je krijgen.

  J. Kriekaard | Tot een volkomen verzoening (jongeren)

  J. Kriekaard | Tot een volkomen verzoening (jongeren)

  12.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 9.95

  ‘Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis’, dichtte R.M. McCheyne. Deze troost is geen vanzelfsprekendheid. Het is noodzakelijk dat wij ons verdiepen in de handvatten die Gods Woord geeft als het gaat over het dragen van het kruis van ‘moeite en zorg’ als rouw, gezinsproblemen, lichamelijke en psychische nood. Mag je in dit verband ‘waaromvragen’ stellen? En wat kan helpend zijn als wij kijken naar de ervaringen van Job, Asaf, David, Petrus en Paulus? Ook komt in dit boek ter sprake welk voorbeeld de Heere Jezus heeft nagelaten in het aanvaarden van de Hem voorgestelde lijdensweg. Op deze en aanverwante vragen probeert de schrijver een antwoord te geven.

  Ds. W.A. Zondag | Kruisdragen (Bijbels onderwijs)

  Ds. W.A. Zondag | Kruisdragen (Bijbels onderwijs)

  9.95
  In winkelmand
  Bekijk snel
 • 14.95

  De titel van deze bundel Bijbelstudies, ‘Lijden en verblijden’, is ontleend aan 1 Petrus 4 vers 13, waar de apostel schrijft: ‘Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.’ De inhoud van deze tekst vormt de rode draad van Petrus’ eerste zendbrief. De Heere Jezus had Petrus geroepen Hem te volgen in de weg van lijden en … sterven. ‘Volg gij Mij’ (Joh. 21:22b). Petrus léérde volgen. En net als zijn grote Leermeester mag hij anderen onderwijzen hoe een christen met het lijden moet omgaan. Niet al zuchtend, maar met een wonderlijke blijdschap. Na het kruis wacht immers de kroon. ‘Die, na kortstondig ongeneugt’, mij eindeloos verheugt.’

  Ds. W.A. Zondag | Lijden en verblijden (Bijbelstudies)

  Ds. W.A. Zondag | Lijden en verblijden (Bijbelstudies)

  14.95
  In winkelmand
  Bekijk snel